منوی سایت

درباره ما

بیانیه چشم انداز گروه

مطالعات نشان میدهد عوامل محیط خارجی شامل محیط اقتصادی، محیط اجتماعی–فرهنگی، محیط سیاسی–قانونی و محیط تکنولوژیک است. عوامل محیط داخلی شرکت نیز شامل تجزیه و تحلیل وضعیت ساختاری، وضعیت نظام نیروی انسانی، فرآیند های کاری، سیستم مالی و وضعیت تکنولوژیک است. بنابراین با توجه به این مطالعات، انجام مصاحبه و نظرسنجی جمعی از مدیران ارشد و مدیران میانی، بیانیه چشم انداز به شرح ذیل تدوین گردید:

ما قصد داریم بهترین طراح و سازنده قطعات آسانسور در منطقه باشیم 

 

ارزش های گروه صنعتی آسان شایان
1- پایداری به اصول اعتقادی و ارزش های حاکم بر جامعه
2- قانون مداری
3- تاکید بر مدیریت کیفیت جامع
4- مشتری مداری
5-توانمندسازی وبالندگی نیروی انسانی
6- بهبود مستمر