آیا آسانسورها سقوط می کنند؟

صفحه نخست / اخبار / این خبر
تاریخ انتشار خبر: 7 فروردین 1398

این ویدئو را مشاهده کنید برای این که متوجه شوید آیا آسانسورهای امروزی سقوط می کنند یا نه؟