بیانیه چشم انداز

صفحه نخست / درباره ما / بیانیه چشم انداز

مطالعات نشان میدهد عوامل محیط خارجی شامل محیط اقتصادی، محیط اجتماعی–فرهنگی، محیط سیاسی–قانونی و محیط تکنولوژیک است. عوامل محیط داخلی شرکت نیز شامل تجزیه و تحلیل وضعیت ساختاری، وضعیت نظام نیروی انسانی، فرآیند های کاری، سیستم مالی و وضعیت تکنولوژیک است. بنابراین با توجه به این مطالعات، انجام مصاحبه و نظرسنجی جمعی از مدیران ارشد و مدیران میانی، بیانیه چشم انداز به شرح ذیل تدوین گردید:

ما قصد داریم بهترین طراح و سازنده قطعات آسانسور در منطقه باشیم 

ارزش های گروه صنعتی آسان شایان 
1- پایداری به اصول اعتقادی و ارزش های حاکم بر جامعه 
2- قانون مداری 
3- تاکید بر مدیریت کیفیت جامع 
4- مشتری مداری 
5-توانمندسازی وبالندگی نیروی انسانی 
6- بهبود مستمر